Защита на докторска дисертация

phd-zashtitaЗащитата на докторската дисертация на редовния докторант Марина Димитрова Стефанова, на тема: „Фактори за внедряване на корпоративната социална отговорност в български малки и средни предприятия", за присъждане на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление) ще се проведе на 13 юни, 15,30 часа в Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски"

Председател на научното жури е проф. дсн Цветан Давидков.
Автореферат на дисертационния труд може да бъде изтеглен оттук.

Социални мрежи