Публикации

Корпоративна отговорност (КСО)

Предприемачество

Управление на проекти

Алтернативно разрешаване на спорове (Медиация)

  • 2003 - “ИРС – хармонизация на българското и европейското право. “Разчупване на съдебните норми.” – “България и световната икономика – тенденции и перспективи”, Университет за национално и световно стопанство
  • 2002 - “Отвъд Темида. Правни аспекти на медиацията в България” – фондация “А..С..О..”, България
  • 2001 “Сравнителен анализ на процедурата по медиация и предложения за нейното приложение в България” – фондация “Отворено общество”, България
  • 2001 “Официална политика за националните малцинства в България” - III международен семинар на учителите по толерантност
  • 2001 “Развитие на свободата на информация – достъп до публична информация” - PP семинар,  Сараево, BiH
  • 2000 “Медиацията като метод за разрешаване на общностни конфликти: случаят на България” конференция GSFI, Университет “Кеймбридж”
  • 1999 “Диалогът – новият/стар начин за разрешаване на конфликти и кризи” –СУ “Св. Климент Охридски”
  • 1998 -“Образованието – огледален образ на ценностите, икономическата и правната система на съвременното общество - VІІІ Младежка научна школа “Модерно общество”

Социални мрежи